Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền

123eva.vn : Record found !
STATUS : ACTIVE
Issue Date : 21/03/2013
Expired Date : 21/03/2014
Owner Name : Ông Đồng Minh Hậu
Owner Trade Name : 012128212
Address : Số 34 Nguyễn Thị Định, Hà Nội
Fax : 84-
DNS : ns2008.nhanhoa.com.vn|210.245.85.85;ns2009.nhanhoa.com.vn|123.30.50.100
Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)

Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền